عمده فعالیت های ما:

تامین کننده گیاهان دارویی و گیاهان کمیاب
زعفران
شیرین بیان
باریجه
صادر کردن گیاهان دارویی به کشورهای جهان (آلمان، فرانسه، عراق و…)
سیمان